บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า

 

  jeerang2

นายอรรถสิทธิ์ แสงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า

 

 

chamnan
นายชำนาญ แซ่หัน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายบริหาร

  supit
นางสาวสุพิษ วิฉายสกุลวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายวิชาการ

 

nhom

นายสมจิตร ปวงประสาท
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 

 jan

นางสาวนริศา  ธนนภา 
นักวิชาการสาธารณสุข

 

 

 

kea pranomporn 

นางประนมพร ปวงประสาท
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน

     
     
   veach
นายนิเวศน์ คำปัน
คนงานทั่วไป