Black Ribbon

Leadership

Time To Change

Get Adobe Flash player

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.กึ๊ดสามสิบ ปีงบประมาณ 2557

หมู่บ้าน

ชาติพันธุ์

            จำนวนประชากร

รวม

ชาย

หญิง

บ้านไร่

ไทยใหญ่

376

336

712

บ้านหนองผาจ้ำ

ลีซอ

314

305

619

บ้านกึ๊ดสามสิบ

ลีซอ

339

335

765

บ้านนาอ่อน

ลีซอ

153

148

239

บ้านน้ำบ่อสะเป่

สีซอ

372

376

748

รวม

-

1,554

1,501

3,055

ที่มา : จากโปรแกรมHosxp ( ข้อมูล ณ. 31 มีนาคม 2557 )

ลักษณะที่ตั้ง

เนื่องจากบ้านกึ๊ดสามสิบ  ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง  ประชากรในหมู่บ้าน ตั้งบ้านเรือนขนานไปกับหุบเขา  มีหุบเขาโอบล้อมหมู่บ้านอยู่  ตามความเชื่อของคนลีซูเชื่อกันว่า หมู่บ้านที่ตั้งในภูมิประเทศลักษณะนี้  จะสงบร่มเย็น  ทางด้านทิศตะวันออกเป็นป่าชุมชน  ที่ทางหมู่บ้านรักษาไว้  เป็นที่ตั้งของศาล  อาปาโหม่ฮึ  และ    อิ๊ด่ามา  ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ทางด้านทิศตะวันตกเมื่อมองจากที่สูงจะเห็นแนวหิน  ลักษณะเป็นหินปูน  กระจายเต็มพื้นที่  คาดว่าพื้นที่นี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเขตภูเขาไฟมาก่อน  โรงเรียนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านเป็นจุดต่ำสุดของหมู่บ้าน  ส่วนสถานีอนามัยแต่เดิมตั้งอยู่ในหมู่บ้าน  และได้ย้ายออกไปตั้งนอกหมู่บ้านในช่วงปี พ.ศ. 2542 เพื่อหาพื้นที่รองรับการก่อสร้างสถานีอนามัยที่ต้องการพื้นที่ที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง

อาณาเขตติดต่อ

ภูมิประเทศที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่ระหว่างพื้นที่สองอำเภอ คือ

ทิศตะวันตก                ติดกับบ้านแม่สุยะ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ทิศตะวันออก              ติดกับ    เขตพื้นที่ของบ้านกระเหรี่ยงมโนราห์ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่อำเภอปาย

ทิศใต้                       ติดกับเขตพื้นที่ของบ้านกระเหรี่ยงมโนราห์ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่อำเภอปาย

ทิศเหนือ          ติดกับบ้านหนองผาจ้ำ    

สภาพเศรษฐกิจและอาชีพ

          สภาพเศรษฐกิจและรายได้อยู่ในระดับปานกลาง  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  รองลงมาคือ  รับจ้างทั่วไป

การคมนาคม

        การคมนาคม  และการขนส่ง  ช่วงฝนเป็นฤดูกาลที่เหมาะสมกับการทำไร่  ทำสวนของชาวบ้าน  แต่ฤดูฝนนี้การเดินทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบาก  ถนนถูกตัดขาดจากน้ำป่าที่ไหลกัดเซาะ  ทางที่เป็นโคลนใช้รถไปมาไม่ได้  ต้องใช้วิธีการเดินเท้า  เพราะถนนเป็นพื้นดินอ่อนจึงใช้คมนาคมสะดวกในฤดูแล้ง  ในสมัยก่อนชาวบ้านเดินทางด้วยเท้าติดต่อกับบ้านสบป่อง (ที่ตั้งอำเภอปัจจุบัน)  โดยสัตว์พาหนะ  เช่น  ม้า  ล่อ  ลา  ที่แต่ละหลังคาเรือนเลี้ยงไว้ใช้งานช่วงหลังมีการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์กันมากขึ้น  การเดินทางระหว่างตัวอำเภอจนถึงหมู่บ้านสามารถย่นระยะทางประหยัดเวลาได้มากขึ้น 

สภาพสังคมและวัฒนธรรม

สภาพสังคมแบบชนบท  อยู่รวมกันเป็นครอบครัวพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

สภาพทางสังคม

การศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา                       2        แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา                     1        แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                         2        แห่ง

การสื่อสารประชาสัมพันธ์

           - หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน              5        แห่ง

สถาบันและองค์การทางศาสนา

          -  วัด                                             3        แห่ง

-  โบสถ์                                         4       แห่ง

สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล         1       แห่ง

-  สสช.บ้านน้ำบ่อสะเป่                      1       แห่ง

- ร้านขายของชำ                             15       ร้าน

การโทรคมนาคม

- ตู้ไปรษณีย์                                       1       แห่ง

- ใช้โทรศัพท์มือถือ

- ใช้โทรศัพท์สาธารณะ

การไฟฟ้า

- ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านกึ๊ดสามสิบมีไฟฟ้าเข้าถึง2 หมู่บ้านคือ บ้านไร่และบ้านหนองผาจ้ำ และไฟฟ้าเข้าไม่ถึงมี 1 หมู่บ้าน 2 หย่อมบ้านคือบ้านกึ๊ดสามสิบ หย่อมบ้านน้ำบ่อสะเป่และหย่อมบ้านนาอ่อน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- แม่น้ำ1         แห่ง    

ประชากร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกึ๊ดสามสิบ รับผิดชอบทั้งหมด 3 หมู่บ้าน 2 หย่อมบ้าน หมู่ 6 บ้านกึ๊ดสามสิบ หย่อมบ้านนาอ่อน หมู่ 4 บ้านหนองผาจ้ำ หมุ่ 3 บ้านไร่ หย่อมบ้านน้ำบ่อสะเป่ มีจำนวนรับผิดชอบประชากร ทั้งหมด มีจำนวน 3,055คน แบ่งเป็นชาย 1,554คน หญิง 1,501คน และมีคนไทยใหญ่ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานให้กับชาวลีซูจำนวนมาก

บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กึ้ดสามสิบ

 

  pichai

นายพิชัย วนาพานิชย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ผู้อำนวยการ

 

 

bee

ชยาภรณ์ ศรีวุฒิเมธา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

Thon

นายสุนทร ธาราเสรี 
นักวิชาการสาธารณสุข

 

kan 
นางสาวรัติกาล บรรพจขจรเวช
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

 

   
     
 

punk
นายชาญณรงค์ แซ่หัน 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

adul

นายอดูลย์ สี่อมรวัฒนา 
เจ้าหน้าที่ดูแลคนสวน