Black Ribbon

Leadership

Time To Change

Get Adobe Flash player

บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำฮูผาเสื่อ

 

  poj1

นายพจน์ แสนคำวัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการ

 

  yam1

นางสาวสุภัทรา นันทกุลพลพินิจ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


 

 

   
  L3aToWo

นางสาวอัญชลี  ฟองอารมณ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล