Black Ribbon

Leadership

Time To Change

Get Adobe Flash player

ิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรสุขภาพระดับอำเภอที่ประสานงานเชื่อมโยงนโยบายด้านสุขภาพกับทุกหน่วยงาน มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ ติดตามประเมินผลงานด้านสุขภาพและสนับสนุนทุกภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพ”
พันธกิจ
๑.  ประสานงานนโยบายและจัดทำยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายด้านสุขภาพ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
๒. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอื่น ๆ ในระดับตำบลและระดับอำเภอ
๓. ควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัด
๔. พัฒนางานวิชาการ และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแก่องค์กร  บุคลากรสาธารณสุข และองค์กรสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่
๕. ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านสุขภาพของจังหวัด ประเทศ
๖. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแก่หน่วยงานสาธารณสุขในสังกัด
๗. คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่
๘. บริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุขของหน่วยงานในสังกัด