Black Ribbon

Leadership

Time To Change

Get Adobe Flash player

ปฏิทิน สสอ.

พฤศจิกายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Login Form

SSO Pang Front

สำนักงานสาธารณสุข อำเภอปางมะผ้า ก่อตั้ง ขึ้นในปี พ.ศ. 2530 และได้ดำเนินงานงาน ตามบทบาทหน้าที่ ทางด้านสาธารณสุข ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้ง นี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า มีการย้ายสถานที่ทำการ มาแล้ว หลายครั้ง จน ในที่สุดตั้งอยู่ เลขที่ 160 บ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมี นายอรรถสิทธิ์ แสงจันทร์ ดำรงค์ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดูแลทั้งสิ้น จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 

  • รพ.สต.กึ้ดสามสิบ
  • รพ.สต.แม่ละนา
  • รพ.สต.ถ้ำลอด
  • รพ.สต.นาปู่ป้อม
  • รพ.สต.น้ำฮูผาเสื่

 

 

5 อันดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอปางมะผ้า

 

1493366321572

 

 

 

โรคไข้เลือดออก

 

โรคไข้เลือดออก คือ โรคติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุมาจาก ไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) อาการของโรคนี้มีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดในช่วงแรก จึงทำให้ผู้ป่วยเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าตนเป็นเพียงโรคไข้หวัด และทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องในทันที โรคไข้เลือดออกมีอาการและความรุนแรงของโรคหลายระดับตั้งแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยไปจนถึงเกิดภาวะช็อกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต สถิติในปี พ.ศ. 2554 รายงานโดย กลุ่มโรคไข้เลือดออก สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีอัตราป่วย 107.02 และอัตราป่วยตาย 0.10 ซึ่งหมายความว่า ในประชากรทุก 100,000 คน จะมีผู้ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกได้ถึง 107.02 คน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ 0.1 คน  อ่านต่อ.......

 

preview

EB1(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
1. มีหลักฐาน คือ
๑.บันทึกข้อความ ขออนุมัติดาเนินโครงการ
๒. โครงการพัฒนาสุขภาพอาเภอ( District Health System )
๓. แนวทางการดาเนินการะบบสุขภาพอาเภอ( District Health System ) อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔. การจัดประชุม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น
๕. ภาพถ่ายแสดงกิจกรรม
๖. เอกสาร / หลักฐาน ประกอบ
๖.๑ แสดงหลักฐานช่องทางนาไปเผยแพร่
๖.๒ คาสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 196/2559 ลงวันที่
 
22 มิถุนายน 2559
2 . ไม่มี ...............................................................
หมายเหตุ.....................................................................................
ส่วนที่ 1 การดาเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ . โครงการพัฒนาระบบสุขภาพอาเภอปางมะผ้าคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ปี 2561
(เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก เพื่อใช้ตอบข้อ EB1 – EB3 กรณีที่ภารกิจหลักในการตอบข้อ EB1 – EB3 ไม่ใช่ภารกิจเดียวกัน จะไม่พิจารณาคะแนน)
ดัชนีความโปร่งใส
EB1(1)ข้อ 1/01 หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงกำร
EB1(1)ข้อ2/01) โครงการพัฒนาสุขภาพอาเภอ
EB1(1)ข้อ2/02) โครงการพัฒนาสุขภาพอาเภอ
EB1(1)ข้อ2/03) โครงการพัฒนาสุขภาพอาเภอ
EB1(1)ข้อ3/01) แนวทางการดาเนินงานระบบสุขภาพอาเภอ (District Health System)
EB1(1)ข้อ3/02) แนวทางการดาเนินงานระบบสุขภาพอาเภอ (District Health System)
แนวคิดการจัดการระบบสุขภาพอาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ได้ดาเนินงานเริ่มต้นตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยแนวคิดการจัด คือ “สุขภาพดี” ไม่ใช่เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่เป็นกาหนดการมี “สุขภาพดี” ของประชาชน มีองค์ประกอบด้วย ๑) ระบบบริการสุขภาพ ที่จัดให้บริการแก่ประชาชน ๒) สภาพแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ สังคม เช่น เรื่อง ความยากจน การจ้างงาน การกีดกันทางสังคม ภัยทางธรรมชาติ ๓) ลักษณะส่วนบุคคลทางชีวภาพและพันธุกรรม ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทั้งด้านบิดาและมารดา ทาให้ได้รับการถ่ายทอดโรคบางอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลได้ ๔) การวางระบบการจัดการสุขภาพภายใต้คณะทางานของภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพร่วมกันเพื่อการมีสุขภาพดี
ปี ๒๕๕๙ ได้ร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพอาเภอแบบบูรณาการเอย่างต่อเนื่องของภาคส่วนรัฐและภาคประชาชนภายใต้การดาเนินงานชื่อ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอ” ในปัจจุบัน
•แนวทางการดาเนินงานระบบสุขภาพอาเภอปางมะผ้า ให้เป็นตามหลัก ๓ P “Purpose Process Performance”ผสมผสานกับหลัก ๓ ก. (กรรมการ กิจกรรม กองทุน) ๒.๑ Purpose การกาหนดวัตถุประสงค์และการชี้เป้าหมายปัญหาการพัฒนาคุณภาพาชีวิตและระบบสุขภาพที่ผ่านการระดมความเห็นโดยจัดลาดับความสาคัญของปัญหาโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพของประชาชน ดาเนินงานอยู่ ๔ เรื่อง คือ
๑) ปัญหาของการใช้สารเคมีในเกษตรกร
๒) ปัญหาการใช้สุราและยาเสพติดในพื้นที่
๓) ปัญหาเรื่องความมั่นคงทางอาชีพของประชาชน
๔) ปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่
EB1(1)ข้อ3/03) แนวทางการดาเนินงานระบบสุขภาพอาเภอ
๔.๑) ปัญหาโรคไข้เลือดออก ไม่พบอัตราการเกิดโรคแต่ส่งเสริมระบบการป้องกันการเกิดโรค โดยการควบคุมค่า HI – CI และทุกภาคส่วนในการดาเนินงานงานอย่างบูรณาในทุกภาคส่วน
๔.๒) ปัญหาโรคติดต่อเรื้อรังคนไข้รายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีของโรคความดันโลหิตสูงพบร้อยละ ๗ และโรคเบาหวานพบร้อยละ ๓.๖ ของประชากร เน้นเรื่องส่วนเสริมการคัดกรองและพัฒนาคุณภาพการมีส่วนร่วมการป้องกันการเกิดโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔.๓) ปัญหาเรื่องงานอนามัยแม่และเด็ก พบว่ามีอัตราการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี ๒๕๖๐ จานวน
๔.๔) ปัญหาเรื่องการฆ่าตัวตาย พบว่าอัตราการตายของประชากรเป็นอันดับ ๑ ของอาเภอปางมะผ้า ในปี ๒๕๕๙ จานวน ๑๒ ราย
๒.๒ Process กิจกรรมที่ดาเนินการ คือ
๒.๒.๑) คณะกรรมการ มีจัดตั้งคณะกรรมการวางระบบการจัดการสุขภาพภายใต้
คณะทางานของภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพร่วมกัน ภายใต้“คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอ” จานวน ๒ ชุด คือ ๑) ระดับอาเภอ มีท่านอาเภอปางมะผ้า เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐและภาคประชาชน และมีสาธารณสุขอาเภอเป็นเลขานุการ ๒) ระดับตาบล มีปลัดอาเภอประจาตาบลเป็นหัวหน้าคณะทางาน กรรมการประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐและภาคประชาชน และมี ผอ.รพ.สต. เป็นเลขานุการ โดยสร้างกลไกการทางานที่เป็นเอกภาพ (Unity) ให้มีอัตลักษณ์การทางานของคณะกรรมการสุขภาพอาเภอโดยการสร้างสโลแกนประชาสัมพันธ์ คือ “ปางมะผ้าถิ่นผีแมน ดินแดนคนสุขภาพดี”โดยมีคณะกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอในการดาเนินงาน
๒.๒.๒) ด้านงบประมาณ เชื่อมโยงการดาเนินงานตั้งแต่ระดับอาเภอ ระดับตาบล
และระดับหมู่บ้าน ใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานพัฒนาการอาเภอและสานักงานเกษตรอาเภอ องค์การบริหารส่วนตาบลทุกแหง
๒.๒.๓) กิจกรรมที่ดาเนินงานภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ
อาเภอให้ดาเนินงานตามปัญหาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอ จานวน ๔ เรื่อง ขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลัก UCARE
U: Unity (คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาล สานักงานสาธารณสุข ภาครัฐและภาคประชาชน ต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน )
C: Community ยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางการทางาน
A: Appreciation ผ่านกระบวนการชื่นชม ยกย่องให้เกียรติ เสริมกาลังใจให้กันและกัน
R: Resource sharing การพัฒนาร่วมกันที่มีการแบ่งบันทรัพยากรร่วมกัน
E: Essential Care เน้นสิ่งที่เป็นปัญหาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ ในบริบทของพื้นที่ ๔.๓
๒.๓ Performance ผลลัพธ์การดาเนินงาน มีดังนี้
๒.๓.๑) การดาเนินงานเรื่องสารเคมี ส่งเสริมการพัฒนาระบบผักปลอดภัยลาหนดแนวทางการดาเนินงานโดยมีองค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีผลลัพธ์การดาเนินงานคือ
EB1(1)ข้อ3/04) แนวทางการดาเนินงานระบบสุขภาพอาเภอ
ลาดับที่
ตาบล
หมู่บ้าน (จานวน)
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
สบป่อง
๑๐๐
ปางมะผ้า
๑๑
๒๗.๒๗
ถ้าลอด
๗๑.๔๓
นาปู่ป้อม
๑๒
๒๕.๐๐
รวม
๓๘
๑๙
๑๙.๐๐
๒.๓.๑) การดาเนินงานเรื่องสารเคมี ส่งเสริมการพัฒนาระบบผักปลอดภัยลาหนดแนวทางการดาเนินงานโดยมีองค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีผลลัพธ์การดาเนินงานคือ
โดยใช้ฐานการคิด เรื่องรณรงค์การมีส่วนร่วมการจัดการผักปลอดสารพิษในหมู่บ้าน “ผักปลอดภัย”เพื่อสร้างสัญลักษณ์เรื่องการลดการใช้สารเคมี และมีการบริโภคผักอย่างปลอดภัย ครอบคลุมทุกอาเภอ และกาหนดพื้นที่ดังนี้
๑) ตาบลนาปู่ป้อม คือ บ้านปุงยาม หมู่ ๕
๒) ตาบลปางมะผ้า คือ บ้านแม่ละนา หมู่ ๓
๓) ตาบลถ้าลอด คือ บ้านผามอน หมู่ ๔ และบ้านเมืองเมืองแพม หมู่ ๕
๔) ตาบลสบป่อง คือ บ้านไร่ หมู่ ๓
โดยมีผลลัพธ์ของกิจกรรมการดาเนินงาน ๑) มีกรรมการของเครือข่ายผักปลอดภัยของอาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยองค์การบริหารส่วนตาบลสบป่องเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ๒) มีกิจกรรมจาหน่ายผักปลอดภัย จานวน ๑ จุด แต่ละตาบลโดยมีพัฒนาการอาเภอเป็นเจ้าภาพในการวางจุดจาหน่ายผักปลอดภัย จานวน ๑ จุด และมีถุงผักปลอดภัยบรรจุจาหน่ายที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน ๓) ผลผลิต “ผักปลอดภัย” ที่มีอยู่ให้สามารถจาหน่ายได้ที่ ๑) โรงพยาบาล ๒) โรงเรียน ๓) จุดจาหน่าย ณ ตลาดของอาเภอปางมะผ้า
๒.๓.๒) เรื่องการดาเนินงานสุรา มีผลลัพธ์การดาเนินงานจากการประชาคมเรื่อง”งดเหล้า”ครอบคลุมทั้ง ๔ ตาบล โดยมีผลการดาเนินงาน คือ ๑) งดเลี้ยงเหล้าในงานศพ ๒) หยุดจาแหน่ายสุราในพระ และ ๓)
ตารางแสดงจานวนหมู่บ้านที่งดเหล้าในงานศพ
สถานการณ์ไข้เลือดออก 5 ปีย้อนหลัง (2556 – 2560 )
EB1(1)ข้อ3/05) แนวทางการดาเนินงานระบบสุขภาพอาเภอ
พ.ศ.
จานวนผู้ป่วย (ราย)
ผลลัพธ์การดาเนินงาน
2556
104
1.จานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลง เมื่อเทียบกับจานวนผู้ป่วย 5 ปีย้อนหลัง
2.ไม่พบการระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ปางมะผ้า
3.เกิดความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม ผ่านระบบสุขภาพอาเภอ
4.มีเครือข่ายเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาเพิ่มมากขึ้น
2557
0
2558
10
2559
32
2560
0
การดาเนินการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกในพื้นที่ เป็นการขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยใช้ระบบสุขภาพอาเภอเป็นตัวขับเคลื่อน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จนก่อให้เกิดเป็นแนวทางการดาเนินรูปแบบเครือข่าย มีมาตรการในการป้องกันไข้เลือดออก และสร้างข้อตกลงร่วมในการป้องกันควบคุมการระบาด ทั้งก่อนระบาด ช่วงระบาด และหลังระบาด ดังนี้
หน่วยงาน
ก่อนระบาด
(ช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย.)
ช่วงระบาด
(ช่วงเดือน พ.ค.-ก.ย.)
หลังระบาด
(ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค.)
1.หน่วยงาน
สาธรณสุข
1.เตรียมพร้อมบุคลากรและสารองอุปกรณ์ ยาที่จาเป็นในการรักษาโรคไข้เลือดออก
2.จัดเตรียมน้ายาเคมีในการพ่นหมอกควัน
3.อบรมทีมปฏิบัติการพ่นหมอกควัน
4.ประกาศเตือนให้ประชาชน และจนท.ในหน่วยราชการทุกแห่งทราบถึงการป้องกันโรค
5.คาดการณ์แนวโน้มและหมู่บ้านเสี่ยง
6.สนับสนุนทรายกาจัดลูกน้าแก่ชุมชน
1.ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
2.ประกาศเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีการระบาด และวิธีป้องกันตนเอง
3.สอบสวนโรค
4.ออกดาเนินการพ่นหมอกควันร่วมกับ อบต.
5.รายงานสถานการณ์การเกิดโรคแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.สรุปสถานการณ์การเกิดโรคระบาด
2.เฝ้าระวังการป่วยของประชาชนในพื้นที่
สถานการณ์ไข้เลือดออก 5 ปีย้อนหลัง (2556 – 2560 )
EB1(1)ข้อ3/06) แนวทางการดาเนินงานระบบสุขภาพอาเภอ
หน่วยงาน
ก่อนระบาด
(ช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย.)
ช่วงระบาด
(ช่วงเดือน พ.ค.-ก.ย.)
หลังระบาด
(ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค.)
2. อบต.
1.เตรียมพร้อมบุคลากร
2.เตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ควบคุมโรค เช่นทรายกาจัดลูกน้า ,น้ามัน ,เครื่องพ่นหมอกควัน
3.เตรียมงบประมาณที่ต้องใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก
2.สนับสนุนทรายกาจัดลูกน้าแก่ชุมชน
3. พ่นสารเคมีในโรงเรียนก่อนเปิดเทอม
1.เมื่อมีผู้ป่วยให้พ่นสารเคมีกาจัดยุงในบ้านผู้ป่วย และพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยภายใน 24 ชม.ในรัศมีอย่างน้อย 100 เมตร ควรพ่นวันที่ 1,2,3 และวันที่ 7 (ผู้ป่วย 1 ราย รวมแล้วต้องพ่นทั้งหมด 3 วัน)
*กรณีมีผู้ป่วยกระจายทั่วหมู่บ้าน ควรพ่นทุกหลังคาเรือนในชุมชน
2.สนับสนุนทรายกาจัดลูกน้าแก่ชุมชน
1.สรุปสถานการณ์การเกิดโรคระบาด
2.เฝ้าระวังการป่วยของประชาชนในพื้นที่
3.สารวจทรัพยากรควบคุมโรคที่เหลืออยู่และซ่อมแซมอุปกรณ์
3. โรงเรียน
1.จัดให้นักเรียนสารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุงลาย เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ค่าความชุกลูกน้ายุงลายน้อยที่สุด ( HI < 0)
2.ให้สุขศึกษาเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่นักเรียน
1.นักเรียนเพิ่มความถี่ในการสารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุงลาย ทุกสัปดาห์ และเพิ่มการสารวจในชุมชน บ้านตนเอง
2.เมื่อพบนักเรียนมีอาการสงสัยไข้เลือดออกแจ้ง รพ. และแนะนาให้ไป รพ.
1.จัดให้นักเรียนสารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุงลาย เดือนละ 1 ครั้ง
2.เฝ้าระวังการป่วยของนักเรียน
EB1(1)ข้อ3/07) แนวทางการดาเนินงานระบบสุขภาพอาเภอ
หน่วยงาน
ก่อนระบาด
(ช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย.)
ช่วงระบาด
(ช่วงเดือน พ.ค.-ก.ย.)
หลังระบาด
(ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค.)
4. หน่วยงานราชการทุกแห่งในอาเภอปางมะผ้า
1.สารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุงลายให้มีน้อยที่สุด ให้ค่า HI < 0 ในสถานที่ทางาน บ้านพักข้าราชการ
2. ทาความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคไข้เลือดออก
1.สารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุงลายให้มีน้อยที่สุด ให้ค่า HI = 0 ในสถานที่ทางาน บ้านพักข้าราชการ
2. ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรค การพ่นหมอกควันในบ้าน
1.สารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุงลายให้มีน้อยที่สุด ให้ค่า HI < 0 ในสถานที่ทางาน บ้านพักข้าราชการ
5.อสม
สารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุงลายให้มีน้อยที่สุด ให้ค่า HI < 0
1.เพิ่มความถี่ในการสารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์เป็นวันพุธทุกสัปดาห์ ให้ค่า HI = 0
2.ให้ความรู้เรื่องการป้องกันไข้เลือดออกในหมู่บ้านตนเอง
3.เมื่อพบผู้มีอาการสงสัยไข้เลือดออกแจ้ง รพ.สต หรือ รพ.
สารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุงลายให้มีน้อยที่สุด ให้ค่า HI < 0
EB1(1)ข้อ3/08) แนวทางการดาเนินงานระบบสุขภาพอาเภอ
หน่วยงาน
ก่อนระบาด
(ช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย.)
ช่วงระบาด
(ช่วงเดือน พ.ค.-ก.ย.)
หลังระบาด
(ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค.)
6.ชุมชน
1.ทาลายลูกน้ายุงลายในบ้านของตนเอง
2.เก็บกวาดขยะ ภาชนะน้าขังในบ้าน รอบบ้าน
1.ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายแจ้งเรื่องการระบาดของโรค
2.ชุมชนช่วยกันทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุงลายในบ้านของตนเองให้
3.เน้นการป้องกันตนเอง (ใช้มุ้ง ,ยากันยุง) และหาซื้อสเปรย์กาจัดยุงมาใช้ในบ้านชั่วคราว
4.สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเป็นโรคไข้เลือดออกได้
1.ทาลายลูกน้ายุงลายในบ้านของตนเอง
2.เก็บกวาดขยะ ภาชนะน้าขังในบ้าน รอบบ้าน
2.การดาเนินงานโรค NCD
EB1(1)ข้อ3/09) แนวทางการดาเนินงานระบบสุขภาพอาเภอ
ระบบข้อมูลคุณภาพ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและลดปัจจัยเสี่ยง
พัฒนาคน/ระบบบริการที่มีคุณภาพ
ระบบบริการจัดการ
1.จัดระบบข้อมูลการวางแผนการคลอดทุกสถานบริการ
2.ระบบข้อมูลเฝ้าระวังโดยจัดทาทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ภาวะเสียงทุกสถานบริการทุกเดือนเชื่อมโยงกับศูนย์ COC
3.บันทึกข้อมูลในโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
4.ตรวจสอบข้อมูล /ติดตามผลงาน ทุกเดือนในการประชุมประจาเดือน/cup
1.โรงเรียนพ่อแม่ในคลินิกฝากครรภ์
2.พัฒนาเครือข่ายสร้างทักษะชีวิต/เตรียมความพร้อมก่อนวัยอันควรในเยาวชนในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่นและเยาวชน(ร่วมกับองค์กรเครือข่าย ศุภนิมิต/ รร.ต้นแบบ)
3.อบรมเพศศึกษารอบด้าน ในโรงเรียนมัธยมและขยายโอกาส11แห่ง โดยครู/เจ้าหน้าที่ สธ.
4.สร้างและพัฒนาศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในโรงเรียนเป้าหมาย 11 แห่ง (เชื่อมโยงกับ TB No. 1
1.พัฒนาระบบโรงพยาบาลรองรับการคลอดในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน
2.พัฒนาศักยภาพเจ้าหนาที่ในเรื่องการฝากครรภ์ทุกระดับ รพช. รพ.สต. สสช. 3.จัดบริการอนามัยแม่และเด็กเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกล 2 เดือน/ครั้งในทุกหมู่บ้าน
4.ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ให้มารับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์โดย พสช./อสม.เชียวชาญในพื้นที่ห่างไกล
5.ประเมินรับรองมาตรฐานบริการ MCH คุณภาพ (ANC,LR,W,WCC,DCC)
ห้องคลอดคุณภาพ
1. คืนข้อมูลพัฒนาการเด็กแก่ชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
2. ประชุม MCH Board อาเภอและผู้รับผิดชอบงาน
3. ควบคุมกากับและนิเทศติดตามการปฏิบัติ
4. สนับสนุนสื่อ อุปกรณ และแบบรายงานในการประเมินพัฒนาการเด็กให้กับอสม.เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและศูนย์เด็กเล็ก
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
1.ประชุมคณะกรรมการ
psychi board 1 ครั้ง เตรียม
ความพร้อมบุคลากรในการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง
2. ดาเนินการคัดกรองโรคจิต
โรคซึมเศร้า สุรา บุหรี่
1. ดาเนินการคัดกรองโรคจิต โรคซึมเศร้า สุรา บุหรี่
2. ติดตามการดูแลผู้ป่วยกลุ่มจิตเวชเรื้อรัง
3. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องการบริการภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช ดูงาน รพ.สวนปรุง
4. ประชุมคณะกรรมการ Psychi board
5. จัดบริการ OPD จิตเวช
6. จัดบริการศูนย์คัดกรอง ยาเสพติด
1. จัดบริการ OPD จิตเวช
2. ติดตามการดูแลผู้ป่วยกลุ่มจิตเวชเรื้อรัง
3. จัด Conference และ ประชุมทีม MCATT
4. จัดบริการศูนย์คัดกรอง ยาเสพติด
5. อบรม ดูงานคลินิก เมธาโดน รพ.ธัญญารักษ์
1. จัดบริการ OPD จิตเวช
2. ติดตามการดูแลผู้ป่วยกลุ่มจิตเวชเรื้อรัง
3. จัด Conference และ ประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม OSCC
3 สุขภาพจิต
3) อนามัยแม่และเด็ก (MCH)
EB1(1)ข้อ4/01) การจัดการประชุม(หนังสือเชิญประชุม)
EB1(1)ข้อ4/02) รายชื่อผู้เข้าประชุม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ.ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอปางมผ้า
ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ณ.ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอปางมะผ้า
EB1(1)ข้อ4/03) การจัดการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ณ.ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอปางมะผ้า
EB1(1)ข้อ4/04) การจัดการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ณ.ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอปางมะผ้า
EB1(1)ข้อ4/05) การจัดการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(ประธาน) 1.1 การดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอปางผ้า ในปี 2560ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างดี ถือว่าการดาเนินงานามโครงการของอาเภอปางมะผ้าบรรลุตามวัตถุประสงค์ระดับหนึ่ง
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-
ระเบียบวาระที่ 3เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 แนวทางการดาเนินงานระบบสุขภาพอาเภอ (District Health System)
ระเบียบวาระที่ 4เรื่อง เสนอที่ประชุมพิจารณา
4.1 พิจารณาแนวทางการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาแล้ว นามาวิเคราะห์เพื่อดาเนินการในปี ๒๕๖๑
๔.๒ จัดทาแผนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอปางผ้า ในปี 2561
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
.........................................ไม่มี........................
EB1(1)ข้อ4/06) การจัดประชุม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น
วาระการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ณ.ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอปางมะผ้า
EB1(1)ข้อ4/07) การจัดประชุม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น
EB1(101)
EB1(1)ข้อ4/08) ประชุมทาแผนการดาเนินการะบบสุขภาพอาเภอ( District Health System)
EB1(101)
EB1(1)ข้อ4/9) การจัดประชุม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น
EB1(101)
EB1(1)ข้อ4/10) การจัดประชุม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น
EB1(101)
EB1(1)ข้อ4/11) การจัดประชุม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น
EB1(101)
EB1(1)ข้อ4/12) การจัดประชุม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น
EB1(101)
EB1(1)ข้อ/13) การจัดประชุม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น
EB1(101)
EB1(1)ข้อ3/14) การจัดประชุม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น
EB1(101)
EB1(1)ข้อ4/15) การจัดประชุม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EB1(1)ข้อ4/26 แผน
 
 
 
EB1(1)ข้อ5/01) ภาพประกอบกิจกรรม
นายอาเภอเป็นประธาน
EB1(1)ข้อ6/01) การจัดการประชุม
EB1(1)ข้อ6/02. คาสั่งคณะทางานโครงการพัฒนาสุขภาพอาเภอ( District Health System )
EB21(1)ข้อ6/03. คาสั่งคณะทางานโครงการพัฒนาสุขภาพอาเภอ( District Health System )
EB1(1)ข้อ6/04. คาสั่งคณะทางานโครงการพัฒนาสุขภาพอาเภอ( District Health System )
EB1(1)ข้อ6/05.คาสั่งคณะทางานโครงการพัฒนาสุขภาพอาเภอ( District Health System )
EB1(1)ข้อ6/05.คาสั่ง
คาสั่งสานักงานสาธารณสุขอาเภอปางมะผ้า
ที่ ๓๕๘ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Trarnsparency Assesment: ITA )
................................................................
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราการทุจริต ระยะที่ ๒(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ )มุ่งเน้นกลยุทธการดาเนินงานผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมแบะความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Trarnsparency Assesment: ITA ) กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดมาตรการ ๓ ป ๑ ค ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (๑) ปลุกจิตสานึก ปรับฐานความคิด สร้างพลังคุณธรรม (๒) กาป้องกัน สร้างระบบคุณธรรม ยกระดับความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง (๓) ปราบปราม ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ปิดช่องโหว่ ลงโทษผู้กระทาผิด( ๔) สร้างเครือข่าย ต่อต้านการทุจริต
สานักงานสาธารณสุขอาเภอปางมะผ้า จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Trarnsparency Assesment: ITA) โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ หลักฐานเชิงประจักษ์( Evidance Base Integrity and Trarnsparency Assesment: EBIT ) ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยดังนี้
๑. สาธารณสุขอาเสาธารณสุขอาเภอปางมะผ้า ประธานกรรมการ ๒. หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนด้านบริหาร กรรมการ ๓. หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนด้านวิชาการและบริการ กรรมการ
๔. หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรรมการ
๕. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล กรรมการ ๖. นายชานาญ แซ่หัน นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ กรรมการและเลขา
๗. นางสาวภิญญาพัชญ์ ตามัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการและผู้ช่วยเลานุการ
EB1(1)ข้อ6/06.คาสั่ง
-๒-
บทบาทหน้าที่
๑.ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมและยกระดับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Trarnsparency Assesment: ITA ) หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอปางมะผ้า
๒.ดาเนินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Trarnsparency Assesment: ITA ) โดยใช้เครื่องมือ ประเมินตนเอง ( Self Assesment ) ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์( Evidance Base Integrity and Trarnsparency Assesment: EBIT ) เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
๓.สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบและให้การสนับสนุนในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔.สร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั่น กับภาคี องค์กรเอกชน และภาคประชาชน
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งถือปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้ระบุ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Chief District Health

jeerang

 

นายอรรภสิทธิ์ แสงจันทร์

สาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า

สถิติ

Today512
Yesterday541
This week1641
This month8690
Total383737

Visitor Info

  • IP: 3.92.92.168
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2562-11-20