Leadership

Time To Change

Get Adobe Flash player

 บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบล ถ้ำลอด

 

 

Daungjan

นายดวงจันทร์ วนาพาณิชย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ถ้ำลอด

 

 

pit นางสาวพูนพิศ ทองอักษรานนท์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 


 

gif นางสาวชญาภรณ์ ผาติจิรโชติ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

kot

ายทัพนารายณ์ ไชยจินดา
นักวิชาการสาธารณสุข

 

  fai1  

 นางสาวอภิญญา เกิดผล
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

  anupong  
 ายอนุพงศ์  วรวัตสิริกุล 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
(สุขศาลาพระราชทานแสนคำลือฯ)
nop

นายนพคุณ อภินันนท์ทิพยกุล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

sangthong

นางสาวแสงทอง ขจรเบญญากุล
แม่บ้าน

sek

ายเสกสรรค์ พิทักษ์พนาสิทธิ์ 
คนสวน