Leadership

Time To Change

Get Adobe Flash player

Login Form

บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปู่ป้อม

 

 

 

1584597

 นายวิรัช จิตเมตตาธรรม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปู่ป้อม

 

 

 

 

300217

นายศุภฤกษ์ จินดาหลวง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

S  111271939

 นางสาวสุกัญญา ศรีธิ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

ชดครย6สาว ๒๐๐๓๒๐ 0005

 นางสาวนพมาศ ไกรเกริกเกียรติ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

     
 

 

 

 

 191658

 นางสาวมาลินี จิตเมตตาธรรม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 157702

 นายกิตติภณ พจนาปิยะกุล

นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

  

  

 

   kham123

นางคำ โชคชัยสันต์

แม่บ้านทำความสะอาด

 
  110867 

นายสายแดง เพชรพันธการ

พนักงานสุขภาพชุมชน

สสช.ซอแบะ