Black Ribbon

Leadership

Time To Change

Get Adobe Flash player

บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปู่ป้อม

 

 

 

1584597

 นายวิรัช จิตเมตตาธรรม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปู่ป้อม

 

 

 

 

S  111271939

 นางสาวสุกัญญา ศรีธิ

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

 ชดครย6สาว ๒๐๐๓๒๐ 0005

 นางสาวนพมาศ ไกรเกริกเกียรติ

นักวิชาการสาธารณสุข

82920 

นางสาวจิดาภา เสือโสภา

นักวิชาการสาธารณสุข

     
 

 

 

 
 

 157702

นายกิตติภณ พจนาปิยะกุล
นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 

 

 

 

kham123

นางคำ โชคชัยสันต์

แม่บ้านทำความสะอาด