Leadership

Time To Change

Get Adobe Flash player

Login Form

บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปู่ป้อม

 

 

 

1584597

 นายวิรัช จิตเมตตาธรรม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปู่ป้อม

 

 

 

 

S  111271939

 นางสาวสุกัญญา ศรีธิ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 ชดครย6สาว ๒๐๐๓๒๐ 0005

 นางสาวนพมาศ ไกรเกริกเกียรติ

นักวิชาการสาธารณสุข

82920 

นางสาวจิดาภา เสือโสภา

นักวิชาการสาธารณสุข

     
 

 

 

 

 157702

นายกิตติภณ พจนาปิยะกุล
นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 

 

 

  

110867 

นายสายแดง เพชรพันธการ

สสช.ซอแบะ

 

 

      


   kham123

นางคำ โชคชัยสันต์

แม่บ้านทำความสะอาด