Black Ribbon

Leadership

Time To Change

Get Adobe Flash player

                   บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปู่ป้อม

  virat1

นายวิรัช จิตเมตตาธรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปู่ป้อม

 

fai1

นางสาวอภิญญา เกิดผล
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

 pat
นายพิพัฒน์ นะนอง
นักวิชาการสาธารณสุข

20180118210039

นายธนดล จันทร์โสภา
นักวิชาการสาธารณสุข

     
     
 

received 1168592019863053

นายสุทัศน์ อินควาน
นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 

kham123

นางคำ โชคชัยสันต์

แม่บ้านทำความสะอาด