Leadership

Time To Change

Get Adobe Flash player

Login Form

บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กึ้ดสามสิบ

 

  pichai

นายพจน์  แสนคำวัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ผู้อำนวยการ

 

 

bee

ชยาภรณ์ ศรีวุฒิเมธา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

Thon

นายอณุพงษ์  วัยสว่าง 
นักวิชาการสาธารณสุข

 

kan 
นางสาวปัทมา  ทองใบ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

 

   
     
 

punk
นายชาญณรงค์ แซ่หัน 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

adul

นายอดูลย์ สี่อมรวัฒนา 
เจ้าหน้าที่ดูแลคนสวน