Black Ribbon

Leadership

Time To Change

Get Adobe Flash player

บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำฮูผาเสื่อ

 

  28237

นายสมจิตร ปวงประสาท
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ผู้อำนวยการ

 

 


      

28238                                                                     28239  

                                                                            

นางสาวฐิติชญาณ์ ธรรมจิระกิตติ์                                                                     นายชาญชัย ไชยางา

นักวิชาการสาธารณสุข                                                                                 นักวิชาการสาธารณสุข

                                          

 


 

 

   
 
  28240                                                              28241
 
 

 นางสาวอัญชลี ฟองอารมณ์                                                                นายจิ่ง สมานเมฆ                                     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                                                                     เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด