Leadership

Time To Change

Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

อำเภอปางมะผ้า เป็น 1 ใน 7 อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีระยะทางห่างจากที่ตั้งของอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 68 กิโลเมตร  และห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 240 ประชากรทั้งสิ้น 17,469 คน แยกเป็นเพศชาย จำนวน 8,954 คน คิดเป็นร้อยละ 51.26 และเพศหญิง จำนวน 8,515 คน คิดเป็นร้อยละ 48.74 มีความหนาแน่นเฉลี่ย  15.968 คน / ตารางกิโลเมตร มีหลังคาเรือน จำนวน 3,789 ครัวเรือน  การตั้งที่อยู่อาศัยของประชาชนบ้านเรือนอยู่บนภูเขา และกระจายอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม และมีลักษณะป่าเขาแบบป่าเบญจพรรณ ที่ยังคงมีอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบรูณ์

การเขตการปกครองตามกระทรวงมหาดไทย เป็น 4 ตำบล คือ ตำบลปางมะผ้า ตำบลสบป่อง ตำบลถ้ำลอด และตำบลนาปู่ป้อมโดยทุกตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีหมู่บ้าน จำนวน 38 หมู่บ้าน มีลักษณะโครงสร้างประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา จำนวน 10,278 คน คิดเป็นร้อยละ 58.83 ชาวไทยพื้นราบ จำนวน 4,783 คน คิดเป็นร้อยละ 27..37 และกลุ่มอื่นๆ จำนวน 2,410 คน คิดเป็นร้อยละ 11.81  ซึ่งสามารถอธิบายลักษณะทางโครงสร้างของพื้นที่และประชากร ดังนี้
 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

        อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,094 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้คือ


ทิศเหนือ    มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมี้ยนม่า
ทิศใต้        มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอ   เมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก    มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                            
ทิศตะวันตก    มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอนและสาธารณรัฐสังคมนิยม
                แห่งสหภาพเมี้ยนม่า    

1.2 ลักษณะทางภูมิประเทศ
    อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะทางภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน มีความสลับซับซ้อน ประมาณ 90% ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 1,039 ตารางกิโลเมตร ส่วนที่เหลือเป็นที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านต่างๆ ประมาณ 5 % หรือประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร (จังหวัดแม่ฮ่องสอน , 2549)


1.3  ลักษณะภูมิอากาศ
        เนื่องจากอำเภอปางมะผ้ามีสภาพพื้นที่ที่ถูกล้อมรอบโดยภูเขาสูง และปกคลุมด้วยป่าไม้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ไม่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเล ซึ่งทำให้สภาวะอากาศแตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ มาก โดยเฉพาะฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัดประมาณเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม สำหรับฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัด เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคมของทุกปี สำหรับฤดูฝน ฝนจะเริ่มตกตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี
1.4    ทรัพยากรธรรมชาติ
1.4.1ป่าไม้ อำเภอปางมะผ้ามีทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจทีสำคัญของประเทศประมาณร้อยละ 95 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นป่าเบญจพรรณ ในปัจจุบันสภาพป่าไม้ถูกทำลายมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การบุกรุกเขตป่าเพื่อที่ทำกิน การทำไร่เลื่อนลอย ของชาวไทยภูเขา การลักลอบตัดไม้ขายของชาวบ้าน ดังนั้นปัญหาเหล่านี้ถ้ารัฐไม่เร่งดำเนินการแก้ไขแล้ว ป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารจะถูกตัดทำลายหมดในไม่ช้า
1.4.2 ถ้ำ  อำเภอปางมะผ้าได้ชื่อว่าเป็นอำเภอที่มีถ้ำมากที่สุดในประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการสำรวจและค้นพบถ้ำใหม่ ๆ อีกจำนวนหลายแห่ง ปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญได้แก่ ถ้ำลอด ถ้ำผีแมน ถ้ำตุ๊กตา ถ้ำแม่ละนา ถ้ำผาเผือก ถ้ำปางคาม และอีกหลาย ๆ แห่งด้วยกัน จนมีคำขวัญของชาวอำเภอปางมะผ้าว่า “ถิ่นผีแมน แดนร้อยถ้ำ งามล้ำขุนเขา รวมเผ่าขาวดอย”
1.5    แหล่งน้ำธรรมชาติ
แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้
         1.5.1 แม่น้ำลาง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบริเวณดอยผักกูด หมู่ที่ 2  ตำบลถ้ำลอด ไหลผ่านบ้านแอโก๋ แสนคำลือ บ้านถ้ำลอด บ้านวนาหลวง และบ้านสบป่อง จนกระทั่งไปบรรจบกับแม่น้ำของ ในเขตอำเภอเมือง เป็นแม่น้ำที่อำนวยประโยชน์แก่พื้นที่อำเภอปางมะผ้ามากที่สุด
1.5.2 ลำห้วยแม่อูมอง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาซึ่งอยู่เหนือบริเวณบ้านแม่อูมอง หมู่ที่ 5 ตำบลสบป่องขึ้นไปไหลผ่านบ้านน้ำริน บ้านสบป่อง จนกระทั่งมาบรรจบกับแม่น้ำลางที่บริเวณบ้านสบป่อง จึงเรียกบ้าน “บ้านสบป่องแม่อูมอง”
1.6    ด้านสาธารณูปโภค
1.6.1ไฟฟ้า อำเภอปางมะผ้าเริ่มมีไฟฟ้าใช้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 แต่ก็ประสบกับปัญหาไฟฟ้าดับเป็นประจำ เนื่องจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เช่นฝนตกหนัก ต้นไม้ล้ม เป็นต้น ในปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดเจ้าหน้าที่มาอยู่ประจำ ทำให้ลดปัญหาลงไปได้บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าได้ครบทุกหมู่บ้าน เนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ ด้านรวมกัน ปัจจุบัน อำเภอปางมะผ้ามีหมู่บ้านที่ได้ใช้ไฟฟ้าเพียง 10 หมู่บ้าน
     1.6.2ประปา  ปัจจุบันอำเภอปางมะผ้ามีระบบประปาที่ถูกหลักสุขาภิบาล จำวนทั้งสิ้น 3 แห่ง คือประปา โรงพยาบาลปางมะผ้า ประปาตำบลถ้ำลอด และประปาตำบลปางมะผ้า  ซึ่งมีระบบประปาที่ใช้การได้ดีเพียงแห่งเดียว คือ ประปาโรงพยาบาลปางมะผ้าเท่านั้น  ส่วนประปาของตำบลปางมะผ้า และประปาตำบลถ้ำลอดนั้น ชำรุดเสียหายบ่อย ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อตั้งระบบประปาที่ถูกหลักสุขาภิบาลอีกจำนวน 1 แห่ง ซึ่งจะให้บริการในพื้นที่บ้านวนาหลวง และบ้านสบป่อง สำหรับพื้นที่หมู่บ้านอื่น ๆ  ที่ไม่มีระบบประปาที่ถูกหลักสุขาภิบาลนั้น  มีการนำน้ำดิบมาใช้อุปโภค บริโภคโดยระบบประปาภูเขา
1.6.3โทรศัพท์  ปัจจุบันอำเภอปางมะผ้า มีการให้บริการโทรศัพท์ในพื้นที่ตั้งของตัวอำเภอ ปรกอบด้วย
1.6.3.1 โทรศัพท์ พื้นฐานสาธารณะของบริษัท TOT มหาชน จำกัด มีใช้ในพื้นที่บ้านสบป่องหมู่ 1 ตำบลสบป่อง เท่านั้น สำหรับหมู่บ้านอื่น ๆ นั้นมีการให้บริการโดยตู้โทรศัพท์สาธารณะ แต่ก็มีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และเกิดปัญหาโทรศัพท์ชำรุดบ่อยๆ
1.6.3.2 โทรศัพท์ระบบไร้สาย (มือถือ) มีใช้ในพื้นที่ในหมู่ที่ 1 ของแต่ละตำบลเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่
    1.6.3.2.1 ตำบลสบป่อง มีใช้ในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 (บางพื้นที่) หมู่ที่ 7 ของบริษัท DTAC และ AIS
    1.6.3.2.2 ตำบลปางมะผ้า มีใช้ในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ของบริษัท AIS
1.6.3.2.3 ตำบลถ้ำลอด มีใช้ในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 (ต้องติดตั้งเสารับสัญญาณ) หมู่ที่ 3
ของบริษัท AIS
1.6.3.2.4 ตำบลนาปู่ป้อม มีใช้ในหมู่ที่ 1 ของบริษัท AIS
1.6.4การคมนาคม  ติดต่อได้ทางเดียวคือ ทางบก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
- การคมนาคมภายนอก มีเส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อกับภายนอกได้ 1 สายคือ เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1095 จากอำเภอปางมะผ้าถึงอำเภอเมือง ระยะทาง 64 กิโลเมตร และจากอำเภอปางมะผ้าถึงอำเภอปาย ระยะทาง 44 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง ใช้ได้ตลอดปี
- การคมนาคมภายใน เป็นการติดต่อภายในอำเภอ ตำบลและหมู่บ้านต่าง ๆ มีเส้นทางคมนาคมที่รถยนต์สามารถเข้าได้ทุกหมู่บ้าน แต่มีบางหมู่บ้านในช่วงฤดูฝนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้
 1.7 ด้านการศึกษา มีโรงเรียนในอำเภอปางมะผ้า จำนวน 27 โรงเรียน ประกอบด้วย
    1.7.1 โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  2 แห่ง
    1.7.2 โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 25 แห่ง
1.8 ด้านศาสนา มีศาสนสถานประกอบด้วย
    1.8.1 วัด         จำนวน 12 แห่ง
    1.8.2 โบถส์คริสต์    จำนวน  4 แห่ง
    1.8.3 โบถส์อิสลาม    จำนวน  1 แห่ง
1.9 อัตราการเพิ่มประชากร
อัตราการเพิ่มประชากรของอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแนวโน้มที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ โดยประชากรส่วนใหญ่ถึงแม้เป็นชาวไทยภูเขาแต่มีอัตราการวางแผนครอบครัวที่ค่อนข้างสูงกว่าเกณฑ์ของประเทศไทยโดยอยู่ที่ ร้อยละ 85 โดยปัจจุบันมีประชากรหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานอยู่กับสามี จำนวน 4,357 คน และใช้การวางแผนครอบครัว จำนวน 3,412 คน คิดเป็น ร้อยละ 78.31 พบว่าสถานการณ์อัตราการเพิ่มประชากร ปี พ.ศ. 2553 เท่ากับร้อยละ 5.42
1.10 ด้านสาธารณสุข
1.10.1 สถานบริการสาธารณสุข
•    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า เป็นหน่วยงานด้านบริหารและด้านวิชาการ มีบทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ ๑) จัดทำยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ ๒) ดำเนินงานประสานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายมีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และ ๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
•    โรงพยาบาลปางมะผ้า เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีบทบาหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเป็นสถานบริการสาธารณสุขที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ใน 4 มิติ คือ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการรักษาพยาบาล และด้านการฟื้นฟูสุขภาพ
•     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือชื่อเดิมเรียกว่าสถานีอนามัย มีบทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ ประชาชน ใน 4 มิติ คือ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการฟื้นฟูสุขภาพและด้านคุ้มครองผู้บริโกค มีจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย
          (ดูรายละเอียดhttp://www.hph.moph.go.th/modules/Books/pdffile/b1300676922.pdf)
o    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกึ๊ดสามสิบ ตั้งอยู่หมู่บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ 6 9ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
o    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ละนา ตั้งอยู่หมู่บ้านแม่ละนา หมู่ 1ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
o    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำลอด ตั้งอยู่หมู่บ้านถ้ำลอด หมู่ 1ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
o    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปู่ป้อม ตั้งอยู่หมู่บ้านนาปู่ป้อม หมู่ 1ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
o    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ตั้งอยู่หมู่บ้านน้ำฮูผาเสื่อ หมู่ 4 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
•    หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 10.0.1 มีบทบาทหน้าที่ปฏิบัติงานตามกลวิธีควบคุมไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก โรคเท้าช้าง และโรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้สุขศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตนเองให้ปลอดภัย ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ อาสาสมัคร ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมความรู้ ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ในท้องที่รับผิดชอบให้เกิดผลดี