Leadership

Time To Change

Get Adobe Flash player

ปฏิทิน สสอ.

ธันวาคม 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Login Form

 

 

 

 

นโยบายของผู้บริหาร

นโยบายสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า

มอบนโยบายให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และบุคลากร

...........................................................

             นายอดิศร   ปันเซ สาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า มอบนโยบายแก่ผู้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห่ง และบุคลากรของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปางมะผ้า   จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ให้ผู้บริหารและ บุคลากรทุกระดับ ยึดหลักธรรมมาภิบาล ในการ ปฏิบัติและพัฒนางานให้มีความซื่อสัตย์ สุจริตและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ หลักเกณฑ์ที่กําหนด สร้างวัฒนธรรมสุจริต ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เปิดเผยและให้เข้าถึงข้อมูล เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ป้องกันการกระทําผิดวินัยและ กฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ “การบริหารประสิทธิภาพ บริการคุณภาพ มีส่วนร่วมของเครือข่าย เพื่อสุขภาพดีของประชาชน

“ ถูกต้อง   รวดเร็ว   เรียบร้อย”

1. ดําเนินการตามนโยบายประเทศ, กระทรวง ,จังหวัดและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

2. บริหารงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

3. พัฒนาระบบควบคุมภายใน , ตรวจสอบภายใน

4 พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวางแผน ควบคุม กํากับ ประเมินผลการดําเนินงานสาธารณสุข

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพประชาชน และแก้ไขปัญหา สาธารณสุขพื้นที่

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ความรู้, เชี่ยวชาญวิชาชีพ การทํางานเป็นทีม และการประสานงาน ระหว่างเครือข่าย

7. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนําสารสนเทศไปใช้สนับสนุนการบริหาร บริการ วิชาการ

8. หน่วยบริการมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

9. หน่วยบริการได้รับการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้พึ่งตนเองได้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของเครือข่าย สุขภาพระดับอําเภอ (DHS)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอ (DHS), เครือข่ายระดับ สุขภาพตําบล (THS), เครือข่ายระดับสุขภาพหมู่บ้าน (VHS),

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ สู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ การแพทย์แผนไทย และสาธารณสุขทุกระดับให้ได้ มาตรฐาน