พ.ร.บ.มาตรฐานทางการจริยธรรม พ.ศ.2562

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยฯ