Get Adobe Flash player

รพ.สต.แม่ละนา

grandma

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า พอ.สว. เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการทางสาธารณสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลรวม ๔๘ จังหวัด

ภารกิจที่สำคัญของมูลนิธิฯ ได้แก่

๑. การจัดหน่วยแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขจากส่วนกลางหรือโรงพยาบาลในจังหวัดใหญ่ๆ เดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร เพื่อช่วยเหลือทำการตรวจโรครักษาโรค มอบยา รักษาโรค ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในระหว่างเจ็บป่วย การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคต่างๆ และคำแนะนำในด้านสุขศึกษา โภชนาการ ทันตสาธารณสุขและอื่นๆ อีกมากมาย
๒. การจัดให้มีโครงการแพทย์ทางอากาศ โดยการติดตั้งเครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุทางอากาศ เพื่อเป็นอุปกรณ์ให้บุคลากรสายสาธารณสุขที่ประจำอยู่ตามสถานีอนามัยต่างๆ ที่ขาดแพทย์ปฏิบัติงานประจำได้ติดต่อ โดยตรงกับแพทย์ประจำจังหวัด หรือประจำโรงพยาบาลได้เมื่อมีผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลเกิดเจ็บป่วยกะทันหัน สามารถได้รับการตรวจและได้รับการบำบัดรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยไม่ต้องเสียเวลาหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
๓. การจัดส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ออกสู่ชนบทเป็นทีมเพื่อให้การรักษาโรคเฉพาะด้าน
๔. ให้บริการทางด้านทันตกรรม โดยการจัดทันตแพทย์ออกดูแลสุภาพในช่องปากของประชาชนทั่วประเทศอยู่เป็นประจำ

ด้วยพระเมตตา และมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ได้พระราชทาน แก่วิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ และทันต บุคลากรทั้งปวง ได้ประจักษ์ถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา ทุกคนต่างมีความจงรักภัคดี ต่อพระองค์ท่านอย่างสุดซึ้ง จึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญา แก่พระองค์เป็น "พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย" และทรงเป็นตัวอย่างของบุคคล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ มีความมุ่งมั่น อุตสาหะอย่างต่อเนื่อง มิท้อถอย และไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา เหล่าแพทย์บุคลากรพร้อมใจกันสมัครเป็นอาสาสมัคร พอ.สว. เพื่อ รณรงค์ทางทันตสาธารณสุขขึ้นในพื้นที่ ๔๘ จังหวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จึงเป็นกิจกรรมที่รณรงค์กันอย่างต่อเนื่องและได้ขยายการรณรงค์ไปทั่วประเทศ

ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีการลงมติเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อสนองพระราชประสงค์ที่จะให้บริการทันตสาธารณสุขเข้าถึงประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

บรรณานุกรม

วรนุช อุษณกร. ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓.

ภาพประกอบ

http://www.forest.go.th/grand/grand_main.html

ข้อมูลโดย : กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

 ฝ่ายทันตกรรม รพ.สต.แม่ละนาเชิญชวนทุกท่านเข้ารับบริการทำฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า ในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

สถานที่ท่องเที่ยวบ้านแม่ละนา

                  ถ้ำแม่ละนา

ต้องมีคนนำทาง ถ้ำแม่ละนาเที่ยวได้เฉพาะหน้าหนาวถึงหน้าแล้ง ในหน้าน้ำระดับน้ำในลำน้ำแม่ละนาสูงมากจนเข้าถ้ำไม่ได้ นักท่องเที่ยวทีสนใจมาเที่ยวถ้ำแห่งนี้ควรติดต่อคนนำทางไปด้วย 

 

ที่ตั้งและการเดินทาง บ้านแม่ละนา ต.ปางมะผ้า ห่างจาก อ.ปางมะผ้า ไปทางตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 12 กม. 

 

รถยนต์ส่วนตัว จาก อ.ปางมะผ้า มุ่งหน้าไปทางตัวเมืองแม่ฮ่องสอน มีทางแยกขวามือไปตามทางหลวงหมายเลข 1226 ตรงหลัก กม.152 เส้นทางนี้ ช่วงต้นเป็นทางลาดยางประมาณ 2 กม. จากนั้นเป็นทางลูกรังประมาณ 4 กม. ถนนลัดเลาะไปตามไหล่เขาผ่านบ้านม้งและด่านตรวจทหารพราน จากนั้นแยกขวาไปบ้านแม่ละนาอีก 1 กม. ถ้ำแม่ละนาอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4 กม. ในหน้าฝนต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อหรือเดินเท้าเท่านั้น 

รถรับจ้าง เหมารถสองแถวจาก อ.ปางมะผ้า ราคา 500 บาท 

 

สิ่งน่าสนใจ
ถ้ำแม่ละนา
- ค่าบริการคนนำทาง ต้องมาเป็นกลุ่มไม่เกิน 5-8 คน มีราคาดังนี้
- ระยะทาง 2.5 กม. ใช้เวลา 3-4 ชม. ราคา 200 บาท/คน
- ระยะทาง 5 กม. ใช้เวลาทั้งวัน ราคา 400 บาท/คน
- ติดต่อศูนย์บริการเที่ยวถ้ำบ้านแม่ละนา ตรงข้ามวัดแม่ละนา ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โทร. 0-5361-9028

ถ้ำแห่งนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการผจญภัยที่ท้าทายเท่านั้น เส้นทางเดินเข้าถ้ำต้องลุยไปตามธารน้ำตลอดทาง ในบางช่วงระดับน้ำสูงถึงเข่าหรือเอว ต้องปีนป่ายโขดหินและลอดช่องทางแคบๆ จัดว่าเป็นการเที่ยวถ้ำในระดับยากถึงยากมาก ภายในถ้ำมืดสนิทควรนำไฟฉายแรงสูงติดตัวไปด้วย 

ถ้ำแม่ละนามีความยาวตลอดเส้นทางที่ลำน้ำแม่ละนาลอดผ่านตัวถ้ำถึง 12 กม. ถือว่ายาวที่สุดในเอเชีย เมื่อครั้งมีการสำรวจถ้ำครั้งแรกต้องใช้เวลาเดินถึง 15 ชม. จึงจะทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งแต่ก็ยังไม่สามารถสำรวจถ้ำได้ทั่วถึง อย่างไรก็ตามมีการกำหนดเส้นทางสำหรับเที่ยวชมถ้ำสองเส้นทาง คือ 

- เส้นทาง 2.5 กม. ต้องเดินลุยน้ำ ผ่านโขดหินใหญ่ หินงอกหินย้อยที่ยังบริสุทธิ์ ไปจนถึงอ่างน้ำขนาดใหญ่ภายในถ้ำ
- เส้นทาง 5 กม. ต้องใช้ความอดทนมากกว่าเส้นแรก ต้องเดินผ่านความมืดไปจนถึงน้ำตกภายในถ้ำ สามารถพบเห็นปลาไม่มีตาภายในถ้ำที่มืดมิดด้วย

กลุ่มถ้ำละแวกบ้านแม่ละนา
- ชาวบ้านบ้านแม่ละนามีการจัดนำเที่ยวถ้ำ 100 บาท/คน/ถ้ำ
- รับทำอาหารพื้นบ้าน ราคา 50 บาท/มื้อ/คน
- มีที่พักแบบโฮมสเตย์

นอกจากถ้ำแม่ละนายังมีถ้ำอื่นๆ ที่สวยงามอีกหลายแห่ง ซึ่งอยู่บนเส้นทางไปเที่ยวถ้ำแม่ละนา ห่างจากหมู่บ้านแม่ละนาไปประมาณ 3 กม. ถ้ำแต่ละแห่งยังมีการก่อตัวของหินงอกหินย้อยและผลึกหินปูน ซึ่งมีรูปลักษณ์หลากหลายตามจินตนาการของผู้พบเห็น ถ้ำเหล่านี้เข้าเที่ยวชมได้ง่ายกว่าถ้ำแม่ละนา แต่ไม่มีไฟฟ้าและไม่ได้จัดทำเส้นทางเดินจึงต้องมีคนนำทางไปด้วยทุกครั้ง ถ้ำที่น่าสนใจมีดังนี้ 

- ถ้ำปะการัง มีความยาวประมาณ 800 ม. ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่มีเกล็ดผลึกแร่ระยิบ สะท้อนแสงไฟเป็นสีเงินสีทองบางส่วนก่อตัวคล้ายปะการังในท้องทะเล
- ถ้ำเพชร มีความยาว 300 ม. ลักษณะเป็นโถงถ้ำ มีหินงอกหินย้อยรูปกรวย คล้ายโคนของต้นสนภูเขา มีการก่อตัวของผลึกเกิดเป็นประกายระยิบระยับคล้ายเพชร
- ถ้ำข้าวแตก เป็นถ้ำเข้าออกทางเดียว ภายในถ้ำประกอบด้วยกลุ่มหินปูนที่เกาะกันเป็นพืดลักษณะคล้ายข้าวตอก หรือข้าวแตกในภาษาไทยใหญ่ ด้านในสุดของถ้ำเป็นห้องโถงใหญ่ ด้านบนมีปล่องระบายอากาศ และช่องแสงสว่างลอดผ่านลงได้ 
-ถ้ำหินไข่มุก เป็นถ้ำขนาดเล็ก ทางเข้าแคบมาก ภายในถ้ำมีหินปูนที่จับตัวกับตะกอน เป็นลูกกลมขนาดเล็กแวววาวคล้ายไข่มุก