ข้อมูลทั่วไปอำเภอปางมะผ้า

ประวัติความเป็นมา

      อำเภอปางมะผ้าเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่มาตั้วแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฎร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ในถ้ำต่างๆ ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้ากว่า 70 ถ้ำ ค้นพบโลงศพ โบราณที่เรียกว่า "โลงผีแมน" จำนวนหลายร้อยโลง ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ เช่น หม้อดินเผา ลายเชือกทาบ เครื่องเมือขวานหิน เครื่องประดับที่ทำด้วยสัมฤทธิ์ และลูกปัดต่างๆ เป็นต้น

     ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง กองทหารญี่ปุ่นได้ตัดถนนจากเมืองปาย ไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเข้าสู่ประเทศพม่า ต่อมาพ่อค้าประชาชนได้ใช้เส้นทางนี้ในการติดต่อไปมาโดยมีจุดพักค้างแรมที่บ้านสบป่อง แม่อูมอง ซึ่งมีห้วยแม่อูมองไปลงน้ำลาง ไม่ว่าเดินทางด้วยรถยนต์ หรือทางเท้าจะต้องแวะค้างคืน ที่บ้านสบป่อง ช่วงปี พ.ศ. 2491  ทางราชการได้จัดตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบล เพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรผ่านไปผ่านมา ณ บริเวณที่เรียกว่า ปางมะผ้า เพราะจุดที่พักนี้สามารถหามะนาวมาปรุงอาหารได้ "มะผ้า" หรือ"หมากผ้า" เป็นภาษาไต (ไทยใหญ่) แปลว่า มะนาว ในรัศมี 20 กิโลเมตร รอบบ้านสบป่องหรือปางมะผ้าเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมี ชาวไต (ไทยใหญ่)  มูเซอ ลีซอ ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นหย่อมๆ และแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง จนปี พ.ศ. 2520 ทางราชการได้ตัดถนนให้ดีขึ้น บรรดาชาวพื้นราบ ชาวเขาจากต่างอำเภอ/จังหวัด และผู้หลบหนีเข้าเมืองจากประเทศพม่า ได้อพยพเข้ามาตั้งรกรากทำมาหากินมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการจัดทำทะเบียนราษฎร์ การควบคุม จัดระเบียบประชากรการบุกรุกทำลายป่า การปลูกฝิ่น การเสพยาเสพติด  และการค้ายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากโจรผู้ร้ายและกองกำลังจากชนกล่มน้อยตามแนวชายแดนมีชุกชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้ตั้งกิ่งอำเภอปางมะผ้า แยกการปกครองจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อปี พ.ศ. 2530 และได้ยกฐานะเป็นอำเภอปางมะผ้า เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2539

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

เนื่องจากที่ตั้งของอำเภอปางมะผ้า อยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศไทย ห่างไกลจากอิทธิพลของลมทะเล มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี

การปกครอง

อำเภอปางมะผ้า มี 4 ตำบล 38 หมู่บ้าน

  1. ตำบลปางมะผ้า
  2. ตำบลสบป่อง
  3. ตำบลนาปู่ป้อม
  4. ตำบลถ้ำลอด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ        รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์

ทิศใต้ ติดต่อกับ            อำเภอปาย และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   อำเภอปาย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ     อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และรัฐรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์

รหัสไปรษณีย์

58150 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปางมะผ้า

พื้นที่ : 798.38 ตารางกิโลเมตร

ประชากร       

ชายรวมทั้งหมด 7,477 คน, หญิงรวมทั้งหมด 6,960 คน รวมทั้งหมด 14,437 คน (ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2566)

คำขวัญ

ถิ่นผีแมน แดนร้อยถ้ำ งามล้ำขุนเขา รวมเผ่าชาวดอย

พิกัด

19°31′21″N 98°14′46″E

แผนที่อำเภอปางมะผ้า