วิสัยทัศน์

 

 วิสัยทัศน์

 

เป็นองค์กรสุขภาพระดับอำเภอที่ประสานงานเชื่อมโยงนโยบายด้านสุขภาพกับทุกหน่วยงาน มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ ติดตามประเมินผลงานด้านสุขภาพและสนับสนุนทุกภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพ 

 

 พันธกิจ

 

 

1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

2.ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

3.กำกับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

5.พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

6.ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือได้รับมอบหมาย